Aktuellt

Almedalen o RTVD 2019

Almedalen 2.jpg
den 26 juni 2019

Se tre länkar här som gäller programmet för RTVD's seminarier under Almedalsveckan i juli 2019;


1) kristna troende (svenska kyrkan och katolska kyrkan) om deras syn på vilka faktorer som ligger bakom dessa två kyrkors vanliga motstånd om frivillig dödshjälp och hur debatten inomkyrkligt har förts och med vilka argument;

2) de olika partiernas (tyvärr har S och V  ingen i riksdagens nätverk som kan ställa upp) ovilja att ta upp frågan och på vilket sätt; Kajsa Dovstad (läkare ej i riksdagen) bidrar här som repr för (L). D Pourkomeylian är red i Hallands-Posten (C) och är engagerad i frågan.

3) fyra läkares syn på om frivillig dödshjälp är en medborgarfråga  eller en läkarfråga; speciellt den finske palliativläkaren Juha Hänninen - med lång erfarenhet av hospicevård i Finland - blir av intresse här. 


Länkarna:http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56399


http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56432


http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/56417++++++++++++++++++++++++++++++++++++


HÄR FÖLJER INNEHÅLLET I DESSA TRE LÄNKAR - (kopiera härifrån om ni vill ha med denna information i fickan! ) ---RTVD’s medverkan i Almedalen år 2019 – tre olika event:Frivillig dödshjälp och kristen tro - går det ihop?


Arrangör:


Rätten Till en Värdig Död (RTVD)


Dag:


2/7 2019 13:00 - 14:30


Evenemangskategori:


Seminarium


Evenemangstyp:


Seminarium


Ämnesområde:


Vård och omsorg


Ämnesområde 2:


Mänskliga rättigheter


Språk:


Svenska


Plats:


Blå Station, Söderväg 3A (mittemot Atterdags parkering)


Beskrivning av samhällsfrågan


I livets absoluta slutskede är patientvården ofta palliativ, dvs stödjande och symptomlindrande eftersom ingen bot finns inom räckhåll. I vissa länder finns legal tillgång till läkemedel som på patientens önskemål leder till döden. Är en sådan rutin förenlig med kristen etik och tro?


Utökad information om evenemanget


Enligt det palliativa registret i Sverige finns det - trots all tillgänglig symtomlindring - ett tusental patienter varje år som lider in i döden. Röster har höjts för legalisering av frivillig dödshjälp, när allt hopp är ute, enligt legala regelverk som finns i USA för närmare 60 miljoner medborgare genom den s k Oregonmodellen eller i Schweiz genom organisationer som Dignitas eller Life Circle. Men många kyrkors ledare har motsatt sig denna dödshjälp såsom varande i strid mot religiösa doktriner medan andra religionsföreträdare (t ex vissa präster och diakoner) hävdar motsatsen: att det kristna kärleksbudet värnar om den enskilda människans befrielse från lidande och umbärande. Det här planerade samtalet mellan en protestant, en katolik och en sekulär humanist kommer att ge synpunkter på frågans komplexitet och möjliga lösning.


Medverkande: • PC Jersild, Författare, läkare, Humanisterna

 • Johan Unger, Docent, domprost, Svenska kyrkan

 • Irene Nordgren, Leg. psykoterapeut, Katolska kyrkan

 • Staffan Bergström, Professor, Moderator/RTVD


Kontaktperson 1:


Staffan Bergström, Professor, Rätten Till en Värdig Död (RTVD), 0735-732741, staffan.bergstroem@gmail.com


Webb:


http://rtvd.nu 


Facebook:


www.facebook.com/ratten-till-en-vardig-dod 


Tillgänglighet


 Entré och lokal tillgänglig för rullstol


 Allergihänsyn


Förtäring


Nej


#hashtagg:


#allaslikavärde, #Cancervård, #dödshjälp, #etik, #religion


Sidvisningar:


76


Event-ID:


56399


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Riksdagspartierna duckar om frivillig dödshjälp - varför går man emot 75% av svenska folket?


Arrangör:


Rätten Till en Värdig Död (RTVD)


Dag:


4/7 2019 10:00 - 11:30


Evenemangskategori:


Seminarium


Evenemangstyp:


Seminarium


Ämnesområde:


Mänskliga rättigheter


Ämnesområde 2:


Vård och omsorg


Språk:


Svenska


Plats:


Cramérgatan, H311


Beskrivning av samhällsfrågan


Upprepade enkätundersökningar bland svenska medborgare har klarlagt att 70-80% är positivt inställda till frivillig dödshjälp i livets absolut slutskede när allt hopp är ute. Upprepade förfrågningar till svenska riksdagspartier visar att inget parti utom MP är berett att utreda frågan.


Utökad information om evenemanget


Den palliativa vården i Sverige klarar av största delen av vården i livets slutskede. Likafullt visar det palliativa registret att denna vård inte klarar av full symptomlindring för döende patienter under den sista levnadsveckan. Insikt om detta har lett till en växande opinion för respekt för patienters självbestämmande och integritet och lyhördhet för vissa patienters önskan om frivillig dödshjälp. Andra länder i Europa och sju delstater i USA har upp till 20 års erfarenheter av välfungerande legal, frivillig dödshjälp på strikta medicinska indikationer. Upprepade försök att skapa opinion i riksdagen för en utredning av frågan har inte fått något gehör trots att 70-80% av tillfrågade svenska medborgare är positiva till frivillig dödshjälp.


Medverkande: • Barbro Westerholm, Professor, Riksdagsledamot, Liberalerna

 • Johan Hultberg, Riksdagsledamot, Moderaterna

 • Rasmus Ling, Riksdagsledamot, Miljöpartiet

 • Dana Pourkomeylian, Redaktör, Centerpartiet

 • lina Nordquist, Riksdagsledamot, Liberalerna

 • Kajsa Dovstad, Läkare, Liberalerna

 • Staffan Bergström, Professor, Moderator/RTVD


Kontaktperson 1:


Staffan Bergström, Professor, Rätten Till en Värdig Död (RTVD), 0735-732741, staffan.bergstroem@gmail.com


Webb:


http://rtvd.nu 


Tillgänglighet


 Entré och lokal tillgänglig för rullstol


 Toalett tillgänglig för rullstol


 Allergihänsyn


Förtäring


Nej


#hashtagg:


#dödshjälp, #etik, #hälsa, #sjukvård, #äldre


Sidvisningar:


43


Event-ID:


56432


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Frivillig dödshjälp - en läkarfråga eller en medborgarfråga?


Arrangör:


Rätten Till en Värdig Död (RTVD)


Dag:


4/7 2019 13:00 - 14:30


Evenemangskategori:


Seminarium


Evenemangstyp:


Seminarium


Ämnesområde:


Mänskliga rättigheter


Ämnesområde 2:


Vård och omsorg


Språk:


Svenska


Plats:


Blå Station, Söderväg 3 A, mittemot Atterdags parkering.


Beskrivning av samhällsfrågan


Frivillig dödshjälp av vårdpersonal i livets absoluta slutskede är olaglig i Sverige. Döende patienters självbestämmande i Sverige är - i motsats till många andra länder - underordnade läkares gottfinnande och beslut. En växande opinion ser detta som en medborgarfråga snarare än som en läkarfråga.


Utökad information om evenemanget


Patienters självbestämmande och integritet är hörnstenar i svensk sjukvård. Patienter har t ex full rätt att säga nej till livsuppehållande behandling men har inte rätt att kräva terminal sedering (medvetandesänkning) i livets slutskede. Vi har en gråzon i den palliativa vården där läkares gottfinnande avgör insatserna och inte patientens självbestämmande. Terminal sedering med utsättande av vätska och näring innebär de facto avkortande av livet men är tillåten trots att läkaren "med berått mod" åstadkommer att döden inträder snabbare än utan sådan sedering. Terminal sedering är enligt svensk lag inte att betrakta som dödshjälp men har likafullt betecknats som "slow euthanasia". I debatten om frivillig dödshjälp har existensen av denna gråzon i palliativ vård tagits som utgångspunkt för behovet av en utredning av patienters rättigheter och självbestämmande i livets absoluta slutskede.


Medverkande: • Niels Lynöe, Professor, Karolinska Institutet

 • Juha Hänninen, Dr, Terhokoti hospice, Helsingfors

 • Margareta Troein, Professor, Lunds universitet

 • Staffan Bergström, Professor, RTVD

 • Gunnar Hagberg, Överläkare, Moderator


Kontaktperson 1:


Staffan Bergström, Professor, Rätten Till en Värdig Död (RTVD), 0735-732741, staffan.bergstroem@gmail.com


Webb:


http://rtvd.nu 


Tillgänglighet


 Entré och lokal tillgänglig för rullstol


 Toalett tillgänglig för rullstol


 Allergihänsyn


Förtäring


Nej


#hashtagg:


#Cancervård, #dödshjälp, #etik, #sjukvård, #äldre


Sidvisningar:


44


Event-ID:


56417
Rätten Till en Värdig Död, Föreningshuset | Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm | Tel 076-808 59 72
© 2016 RTVD